BUKU PANDIAN OSC 2
 
Buku panduan ini telah diedarkan kepada semua PBT sebagai panduan dalam pelaksanaan Pusat Setempat dalam prosedur dan proses cadangan pemajuan.
 
EDISI KEDUA
image Buku Panduan Penambahan Sistem Penyampaian Prosedur dan Proses Cadangan Pemajuan Serta Perlaksanaan Pusat Setempat image Buku Panduan Pelaksanaan Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2007 Akta 663
image Buku Panduan Pelaksanaan Kaedah Pengeluaran Perakuan Siap dan Pematuhan Oleh Para Profesional