Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

GARIS PANDUAN / PEKELILING AGENSI TEKNIKAL LUARAN BAGI PROSES KELULUSAN PELAN PEMAJUAN

Jabatan Alam Sekitar (JAS) 

Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)

  • Garis Panduan Ulasan Cadangan Pemajuan Untuk Pusat Setempat Pihak Berkuasa Tempatan (OSC) (JMG.GP.08). Garis panduan ini boleh dirujuk dan diperolehi dari Ibu Pejabat JMG Malaysia atau di Pejabat-pejabat JMG Negeri. 

Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)

  • Garis Panduan Sistem Pengurusan Sisa Pepejal Bagi Pembangunan Baru. Garis panduan ini boleh diperolehi dari Ibu Pejabat SWCorp, Cyberjaya.

Tenaga Nasional Berhad

Jabatan Kerja Raya

  • Garis Panduan Untuk Memproses Permohonan Pembangunan Tepi Jalan Persekutuan ATL 3/2011 (JKR 21300-0028-12). Garis Panduan ini boleh diperolehi dari Cawangan Pengurusan Perolehan Harta (CPPH), Bahagian Kewangan, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya.

Indah Water Konsortium (IWK)

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

PLANMalaysia

Jabatan Pengairan dan Saliran

Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)

  • Garis Panduan Permohonan Pembangunan Tepi Lebuhraya. Garis Panduan ini boleh diperolehi dari Lembaga Lebuhraya Malaysia.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM)

Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)

  • Sila Rujuk Garis Panduan / Pekeliling JKPTG