PERUNDANGAN
 

 

Jabatan ini bertanggungjawab untuk memantau dan menyelaras peranan dan fungsi PBT di bawah akta dan undang-undang seperti berikut :

 

1.  Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

2.  Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

3.  Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)

4.  Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333

5.  Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663)

6.  Akta Makanan 1983 (Akta 281)

7.  Akta Pemusnah Serangga Pembawa Penyakit 1976 (Akta 154)

8.  Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342)

9.  Akta Petroleum (Langkah-Langkah Keselamatan) 1984 (Akta 302)

10. Akta Peniaga Sekendhend 1946 (Akta 189)

11. Akta Kawalan Sewa (Pemansuhan) 1987 (Akta 572)

12. Akta Eksais 1976 (Akta 176)

13. Akta Hakcipta 1987 (Akta 332)

14. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127)

15. Undang-Undang Kecil berkaitan Kerajaan Tempatan