Pekeliling KSU KPKT Bil. 1/2023: Garis Panduan Pelaksanaan Penempatan Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan Ke Pihak Berkuasa Tempatan Lain Dalam Sesuatu Negeri

Dimaklumkan bahawa Pejabat Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan telah mengeluarkan Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan Bilangan 1 Tahun 2023 mengenai Garis Panduan Pelaksanaan Penempatan Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan Ke Pihak Berkuasa Tempatan Lain Dalam Sesuatu Negeri.

Pekeliling ini akan berkuat kuasa mulai 1 November 2023.

Pekeliling ini boleh diakses di sini.

Tarikh