Ketua Pegawai Maklumat (CIO) JKT

PERANAN CIO

img

   EN. OMRAN BIN OMAR, CIO & CDO

Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional

  • Memacu Perancangan Strategik ICT JKT: dan
  • Mengukuh tadbir urus ICT JKT.

Peneraju dalam Pengukuhan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global

  • Memacu pemakaian (adoption) Enterprise Architecture (EA) dalam JKT;
  • Memacu kesesuaian peraturan/dasar/standard/amalan terbaik dalam pelaksanaan Kerajaan Elektronik; dan
  • Memacu pelaksanaan perkhidmatan gunasama ICT (ICT shared services) dalam JKT

Peneraju Inovasi melalui Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT

  • Mengenal pasti perkhidmatan generasi baru (new generation services) ; dan
  • Memacu perkhidmatan maklumat ke arah perkhidmatan cross-agency.