Pindaan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133] Salinan Warta Kerajaan Persekutuan.

Pindaan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133] Salinan Warta Kerajaan Persekutuan boleh dimuat turun di sini. Salinan lengkap Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Pindaan) 2019 [Akta A1588] boleh diperolehi daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad di pautan https://www.pnmb2u.com.

Tarikh