Bahagian Pembangunan

SEKSYEN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

Menyelaras penyediaan bajet pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMK) bagi semua program dan projek pembangunan JKT.

Menyelaras dan menyediakan bajet pembangunan bagi JKT setiap tahun.

Menyediakan bajet pembangunan setiap tahun bagi semua PBT.

Merancang dan melaksanakan usaha-usaha bagi memperkukuhkan prestasi kewangan PBT dan membantu PBT mempelbagaikan sumber-sumber kewangan mereka.

Menyediakan garis panduan peraturan kewangan kepada PBT.

Merancang dan melaksanakan dasar pemberian kewangan kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri/PBT.

Pengagihan peruntukan geran tahunan kepada PBT.

Pengagihan peruntukan Sumbangan Membantu Kadar kepada PBT.

Mengumpul dan menganalisis maklumat penyata-penyata kewangan PBT.

SEKSYEN PENILAIAN DAN PEMANTAUAN PROJEK

Pemantauan perjalanan dan keberkesanan pelaksanaan projek di peringkat negeri dan PBT.

Menyelaras dan mengumpul data dan maklumbalas pelaksanaan projek.

Menyediakan laporan prestasi SPPII, laporan bulanan, laporan tahunan, laporan prestasi Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMK) di samping menyediakan laporan yang diperlukan agensi pusat.

Mengemaskinikan pengkalan data mengenai prestasi fizikal dan kewangan projek dalam SPPII dan Helpdesk Jabatan.

Memastikan PBT melaksanakan projek berdasarkan kepada pekeliling/garis panduan yang telah dikeluarkan.

Mengadakan Mesyuarat Pemantauan sekurang-kurangnya dua kali setahun untuk memantau pelaksanaan projek mengikut perancangan dan skop yang telah ditetapkan.

Menjalankan Kajian Impak bagi projek-projek yang telah dilaksanakan bagi memastikan keberkesanan dan matlamat projek tercapai kepada golongan sasaran.

 

AKTIVITI UTAMA BAHAGIAN
BP1 - Projek-projek Kecil di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
Program ini dilaksanakan bertujuan untuk membantu dan memajukan Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) melalui proses pembangunan fizikal dan sosio-ekonomi bagi meningkatkan tarafhidup masyarakat setempat. Keadaan ini akan dapat dicapai melalui penyediaan perkhidmatan yang bermutu tinggi, kemudahan sosial, rekreasi dan peluang ekonomi yang seimbang selaras dengan proses pembangunan negara dan juga matlamat penyusunan semula Pihak Berkuasa Tempatan. Di samping itu, pelaksanaan projek di bawah BP.1 terutama di bawah program sosio-ekonomi adalah juga bertujuan untuk menambah pendapatan kewangan dan menjadi sebahagian daripada aset kepada Pihak Berkuasa Tempatan berkenaan.
Projek-projek yang dilaksanakan merupakan projek-projek people-centric mengikut skop seperti berikut:
i) Projek Infrastruktur - Komponen projek yang terlibat adalah seperti membina dan menaiktaraf parit dan longkang, jalan, laluan pejalan kaki dan lampu jalan.
ii) Projek Kemudahan Awam - Komponen projek yang terlibat adalah seperti membina dan manaiktaraf dewan serbaguna, kemudahan sukan dan rekreasi, pondok bas dan tandas awam.
iii) Projek Sosioekonomi - Komponen projek yang terlibat adalah seperti membina dan menaiktaraf premis perniagaan, pasar, bazar dan gerai makan.
GERAN TAHUNAN
Geran Tahunan merupakan salah satu dari pemberian Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri. Pemberian tersebut adalah berdasarkan Akta Pemberian Kepada Negeri (Penyelenggaraan Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan) 1981, (Akta 245). Pemberian Geran Tahunan adalah dibuat di bawah peruntukan Perkara 109(3) Perlembagaan Persekutuan. Ianya merupakan pemberian untuk membantu Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi mengurus pentadbiran mereka. Pemberian Geran Tahunan ini dibuat memandangkan kedudukan dan sumber kewangan PBT terhad berbanding kos perbelanjaan dan penyelenggaraan yang semakin meningkat. Pemberian ini juga adalah antara usaha Kerajaan Persekutuan menyokong PBT dalam melaksanakan tugasnya yang merupakan Kerajaan peringkat ketiga yang diharapkan dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan memenuhi keperluan masyarakat setempat.
SUMBANGAN MEMBANTU KADAR (SMK)

Sumbangan Membantu Kadar (SMK) adalah sumbangan bagi membantu kadar di bawah Artikel 156 Perlembagaan Persekutuan mengenai kawasan-kawasan Penguasa Tempatan dan yang diduduki oleh Kementerian dan Jabatan Kerajaan Persekutuan. bangunan-bangunan Kerajaan Persekutuan yang dimaksudkan termasuk bangunan-bangunan yang diduduki oleh Angkatan Bersenjata tetapi tidak termasuk bangunan-bangunan yang dipunyai dan diduduki oleh :

  • Jabatan-jabatan Kerajaan Negeri
  • Keretapi Tanah Melayu
  • Badan-badan Berkanun

Tatacara tuntutan bagi SMK adalah berdasarkan Surat Pekeliling KPKT(01)77/5 bertarikh 15 Januari 1986 dan KPKT(02)(C)/143/2Jld2(56) bertarikh 1 Julai 1989.