Perundangan

Jabatan ini bertanggungjawab untuk memantau dan menyelaras peranan dan fungsi PBT di bawah akta dan undang-undang seperti berikut :

01
AKTA 171
Akta Kerajaan Tempatan 1976
02
AKTA 172
Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976
03
AKTA 133
Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
04
AKTA 333
Akta Pengangkutan Jalan 1987
05
AKTA 663
Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2007
06
AKTA 281
Akta Makanan 1983
07
AKTA 154
Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1976
08
AKTA 342
Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988
09
AKTA 302
Akta Petroleum (Langkah-Langkah Keselamatan) 1984
10
AKTA 189
Akta Peniaga Sekendhend 1946
11
AKTA 572
Akta Kawalan Sewa (Pemansuhan) 1997
12
AKTA 176
Akta Eksais 1976
13
AKTA 332
Akta Hakcipta 1987
14
AKTA 127
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974
15
UNDANG-UNDANG KECIL BERKAITAN KERAJAAN TEMPATAN