Slaid Pembentangan Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Pihak Berkuasa Tempatan (JPPBT) Bil. 1/2021 Zon Selatan pada 9 Ogos 2021.

Mesyuarat JPPBT Bil. 1/2020 Zon Utara pada 24 Februari 2020

Senarai Muat Turun Slaid Pembentangan

 1. Sustainable Development Goals (SDG) & Smart City
 2. Pelan Holistik Penguatkuasaan PATI
 3. Pelaksanaan Manual OSC 3.0 Plus
 4. GP Pengurusan Kenderaan Terbiar
 5. GP Pengurusan Premis Cucian Kenderaan
 6. GP Kaedah Perolehan JMB, JMC

Disclaimer: Garis Panduan bagi item no. 3 hingga 6 yang merupakan kertas pertimbangan MNKT 75 boleh dirujuk di dalam Pekeliling MNKT 75.

Mesyuarat JPPBT Bil. 2/2020 Zon Timur pada 24 Ogos 2020

Senarai Muat Turun Slaid Pembentangan

 1. Sustainable Development Goals (SDG) & Smart City
 2. Pelaksanaan SDG di PBT (Malaysia SDG Cities)
 3. Pelan Holistik Penguatkuasaan PATI
 4. Pelaksanaan Manual OSC 3.0 Plus
 5. GP Pengurusan Kenderaan Terbiar
 6. GP Pengurusan Premis Cucian Kenderaan
 7. GP Kaedah Perolehan Pengurusan Berstrata
 8. Cadangan Kenaan Caj Lesen Premis Agensi Berstatus Perbadanan dan Syarikat GLC

Disclaimer: Garis Panduan bagi item no. 4 hingga 7 yang merupakan kertas pertimbangan MNKT 75 boleh dirujuk di dalam Pekeliling MNKT 75.

Mesyuarat JPPBT Bil. 1/2021 Zon Selatan pada 9 Ogos 2021

Senarai Muat Turun Slaid Pembentangan

 1. Cadangan Pindaan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS 1984)
 2. GP Pengurusan Cerun Di Kawasan PBT
 3. GP Sanitasi Dan Disinfeksi Kemudahan Awam Dan Premis Di PBT
 4. GP Perancangan Penginapan Pekerja Berpusat (Centralised Labour Quarters - CLQ)
Tarikh