Senarai Induk Dokumen Kualiti Dalaman Bahagian-bahagian di JKT Tahun 2015

NO. RUJUKAN DOKUMEN NAMA DOKUMEN
Unit Korporat

MK JKT

Manual Kualiti Korporat

JKT PK 01 Kawalan Dokumen Kualiti
JKT PK 02 Kawalan Rekod Kualiti
JKT PK 03 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
JKT PK 04 Audit Dalam
JKT PK 05 Tindakan Pembetulan dan Pencegahan
JKT PK 06 Kawalan ke atas Perkhidmatan yang tidak Memenuhi Keperluan yang ditetapkan
JKT PKS 07 Perancangan Strategik
Bahagian ICT
JKT PKU (D) 08 Merekabentuk dan Membangun Produk-produk ICT
JKT PKU (P) 03 Program Komputerisasi di PBT
Bahagian Kesihatan Persekitaran
JKT PKU (D) 07 Permohonan Penurunan Kuasa di Bawah Seksyen 3(2) Akta Makanan 1983 bagi Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan
JKT PKU (KN) 01 Pengurusan Latihan Kepada Pihak Berkuasa Tempatan dan Agensi Luar
JKT PKU (KN) 02 Pengurusan Kempen-kempen Kesedaran Awam
JKT PKU (P) 05 Program Pemantauan Audit Teknikal
Bahagian Khidmat Pengurusan
JKT PKS 01 Kawalan Rekod Jabatan
JKT PKS 02 Pengurusan Aduan dan Maklum Balas Pelanggan
JKT PKS 03 Anggaran Belanjawan
JKT PKS 04 Pengurusan Latihan
JKT PKS 05 Penyelenggaraan Aset dan Stor
JKT PKS 06 Perolehan Bekalan/Perkhidmatan
Bahagian Pembangunan & Hal Ehwal Kewangan PBT
JKT PKU (P) 01 Pengagihan Peruntukan dan Pemberian
JKT PKU (P) 04 Pemantuan Program dan Projek Pembangunan Fizikal
Bahagian Penyelidikan dan Perundangan Teknikal
JKT PKU (KN) 03 Pemberian Khidmat Nasihat Teknikal dan Bukan Teknikal
Bahagian Dasar & Kemajuan Kerajaan Tempatan
JKT PKU (D) 01 Menggubal/meminda Dasar atau Garis Panduan
JKT PKU (D) 02 Menggubal/meminda Akta
JKT PKU (D) 03 Menggubal/meminda Undang-undang Subsidiari
JKT PKU (D) 04 Menyediakan Pekeliling
JKT PKU (D) 05 Memantau/mengaudit Pelaksanaan Dasar, Perundangan, Garis Panduan dan Pekeliling
JKT PKU (D) 06 Pelaksanaan Kajian